Všeobecné dodací a platební podmínky LONICERA s.r.o.

Článek I.

Platnost
1. Všeobecné dodací a platební podmínky vypracované ve smyslu ust. § 273 zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále jen obchodní zákoník) tvoří nedílnou součást smluvního vztahu uzavřeného mezi smluvními stranami. Veškeré změny těchto podmínek vyžadují písemnou formu, a to pod sankcí neplatnosti. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto všeobecných dodacích a platebních podmínek.
2. Vzájemné vztahy mezi smluvními stranami se řídí obchodním zákoníkem, pokud ve všeobecných dodacích a platebních podmínkách není stanoveno jinak.
3. Jestliže si strany při jednání o uzavření smlouvy navzájem poskytnou informace označené jako důvěrné, nesmí strana, které byly tyto informace poskytnuty, je prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda dojde k uzavření smlouvy, či nikoli. Kdo poruší tuto povinnost, je povinen nahradit druhé straně vzniklou škodu.

Článek II.

Specifikace dodávky, přepravní dispozice
1. Kupující je povinen předat prodávajícímu včas všechny specifikace týkající se sortimentu, způsobu balení a označení zboží. Pokud nebudou tyto údaje poskytnuty včas a řádně, je prodávající oprávněn splnit smlouvu způsobem obvyklým mezi smluvními stranami, případně způsobem odpovídajícím běžné obchodní praxi s ohledem na povahu zboží, jeho množství a dobu plnění.
2. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody, které mu vzniknou předáním chybných či neúplných údajů týkajících se přepravy, balení či jiných dispozic, které kupující prodávajícímu sdělí.

Článek III.

Doba plnění
Prodávající je oprávněn plnit též před dobou stanovenou ve smlouvě a kupující není oprávněn v takovém případě zboží odmítnout. Prodávající je oprávněn plnit dodávky i formou dílčích dodávek. Je-li splnění dodávky vázáno na úkon ze strany kupujícího a jeho součinnost, je prodávající povinen splnit smlouvu až poté, kdy kupující splní dohodnuté podmínky nebo poskytne prodávajícímu potřebnou součinnost.

Článek IV.

Přechod nebezpečí škody na zboží, nabytí vlastnického práva
1. Nebezpečí ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení věci přechází na kupujícího předáním zboží adresovaného kupujícímu prvnímu dopravci, jinak v době, kdy je kupujícímu umožněno nakládat se zbožím.
2. Zboží zůstává až do úplného zaplacení jeho kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. Zboží zůstává dále ve vlastnictví prodávajícího, dokud nebudou uhrazeny všechny další splatné pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu. Kupující je oprávněn, zboží, na něž se vztahuje výhrada vlastnictví, zpracovat a zpracované prodat třetím osobám, přičemž finanční prostředky získané z těchto obchodů musí být použity výlučně k zaplacení kupní ceny zboží, na něž se výhrada vlastnictví vztahuje. V případě, že k úhradě kupní ceny dojde před předáním zboží, nabývá kupující vlastnické právo ke zboží okamžikem, kdy mu bude umožněno se zbožím nakládat.

Článek V.

Cena a platební podmínky
1. Kupující je povinen zaplatit plnou kupní cenu skutečně dodaného zboží a převzít zboží dle smlouvy.
2. Není-li dohodnuto jinak, vzniká prodávajícímu právo fakturovat kupní cenu v den, kdy kupující zboží obdržel. Faktura je splatná ve lhůtě v ní stanovené, jinak okamžitě po obdržení zboží. Povinnost zaplatit kupní cenu je splněna dnem připsání celé částky prodávajícímu u jeho banky. V případě prodlení s placením kupní ceny je prodávající oprávněn uplatnit nárok na úroky z prodlení z nezaplacené částky dle obecně platných právních předpisů. Tím nejsou dotčeny nároky prodávajícího na úhradu další škody vzniklé nezaplacením kupní ceny.
3. Bylo-li dohodnuto zajištění závazků pro zaplacení kupní ceny, může prodávající odepřít dodání zboží do doby, než bude zajištění patřičně prokázáno.
4. V případě zavedení či změny daňových předpisů, cla či jiného tarifního opatření ovlivňujícího kalkulaci ceny, je prodávající oprávněn navýšit kupní cenu v návaznosti na tyto skutečnosti. Rozdíl ve výši kupní ceny je kupující povinen uhradit do 14 dnů od provedeného vyúčtování.
5. Ceny jsou nezávazné a vycházejí ze současných nákladových faktorů. Pokud došlo ke změně nákladových faktorů, např. zvýšením cen surovin, energie nebo mezd, vyhrazuje si prodávající právo upravit kupní cenu v návaznosti na tyto změny. Totéž platí i v případě, že u prodávajícího došlo k nárůstu nákupních cen z důvodu změny devizového kurzu CZK/€ o více než 10 %. Pokud kupující do tří kalendářních dnů ode dne oznámení změny kupní ceny nepodá prodávajícímu jinou zprávu, platí, že se změnou kupní ceny souhlasí.
6. Pokud nebyl v jednotlivých případech způsob placení dohodnut jinak, platí při úhradě do dne dodání zboží 2 % skonto, počítáno z hodnoty zboží, pokud v cenách prodávajícího nejsou uvedeny jiné programové platební podmínky. Dané skonto je poskytováno pouze za podmínky, že kupující zcela splnil veškeré platební závazky z předchozích dodávek.
7. Kupující je povinen uhradit kupní cenu nezávisle na převzetí zboží a případné reklamaci. Kompenzace vzájemných nároků smluvních stran a zadržování platby či zboží z důvodu jakýchkoli nároků kupujícího jsou vyloučeny.
8. Pokud kupující od smlouvy odstoupí má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu náklady, které mu jeho odstoupením od smlouvy vznikly.
9. Reklamace z důvodu vadné dodávky, nedodání zboží, porušení smlouvy či jiného právního důvodu budou vyřizovány pouze formou náhradní dodávky nebo dodatečné opravy podle volby prodávajícího, a to za stejných podmínek platných pro původní dodávku. Všechny další nároky jsou vyloučeny. Kupující může na prodávajícím uplatňovat náhradu vzniklé škody do výše kupní ceny reklamovaného zboží.
10. Není-li stranami výslovně písemně sjednáno, písemným prohlášením či záručním listem prodávajícího garantováno nebo právním předpisem stanoveno jinak, činí záruční doba 6 měsíců od data dodání zboží. Záruku za barevnou stálost nelze u plastových výrobků poskytnout.

Článek VI.

Tolerance
1. Pro hadice a profily, s výjimkou výrobků ze silikonu a jiných elastomerů a výrobků z pěnových materiálů, pokud ve sjednaných normách DIN, podnikových normách ani nikde jinde (např. v technických informacích) není stanoveno jinak, platí sjednané následující tolerance:
· U profilů, pokud jsou změřitelné: šířka, výška a průměr DIN 16941-3A, velmi hrubá
· U izolačních hadic / zvláštních rozměrů: ve spojení s DIN 40621 "izolační hadice B (netextilní)":
Vnitřní průměr: 5 %
Tloušťka stěny: 10 %

U ostatních hadic
Vnitřní průměr: do 5 mm 0,1/-0,2mm
nad 5 mm do 8 mm 0,2/-0,3mm
nad 8 mm 2,5%/-3%
Tloušťka stěny: do 0.7 mm 0,1/-0,1mm
nad 0.7 do 1.5 mm 0,15/-0,15 mm
nad 1.5 mm + -10%

· Pro výrobní délky platí následující délková tolerance, měřeno při pokojové teplotě bezprostředně po dokončení: u profilů a hadic: dle DIN 16941-3A
u svazků a rolí: 2 %
U hadic a profilů ze silikonu platí tolerance dle DIN 7715 E3.

2. Údaje tvrdosti Shore-A se rozumí pro rozsah tolerance 3 u termoplastů a 5 u elastomerů. Běžné obchodní odchylky vzhledu, hmotnosti a barvy neopravňují k reklamaci dodávky. Znázornění, míry a hmotnosti v naší dokumentaci, podnikových normách a potvrzeních objednávek jsou jen přibližné. Odchylky v rozměrech, hmotnosti, množství a vlastnostech jsou přípustné v rámci obchodních obvyklých tolerancích nebo po porovnání s příslušnými normami. Záruku za dodržení nelze poskytnout.

Článek VII.

Prověřování plnění, reklamace
1. Kupující je povinen během 24 hodin od příchodu zboží do místa určení odeslat prodávajícímu oznámení o převzetí zboží, které obsahuje obchodní jméno příjemce, datum převzetí, množství, číslo dopravního prostředku, číslo nákladního listu a obchodní jméno dopravce.
2. Kupující je dále povinen po příchodu zboží do místa určení zjistit stav zboží a jeho množství. Množstevní vady je povinen reklamovat písemně do 48 hodin od příchodu zboží. Přepočítání zásilky musí být provedeno za účasti dopravce. Jakostní vady zjistitelné při zachování řádné odborné péče už při přejímce zboží je kupující povinen reklamovat u prodávajícího písemně do 48 hodin od příchodu zboží do místa určení.
3. Ostatní vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 10 dnů od příchodu zboží do místa určení.
4. Kupující je povinen doložit reklamaci patřičnými doklady tak, aby prodávající mohl vady dodávky řádně a včas uplatnit v zahraničí, u dopravce, pojišťovny či jiného orgánu. Doklady o skrytých vadách je povinen předložit do 15dnů od ohlášení reklamace, vady množství je vždy povinen doložit nákladním listem, reklamačním listem, potvrzením řidiče vozidla, případně jiným zápisem.
5. Nároky jsou uplatněny včas, pokud bylo jejich uplatnění vad ve stanovených lhůtách doručené prodávajícímu. Nedodržení stanovených lhůt nebo nedoložení nároků požadovanými doklady má za následek zánik práv kupujícího z vad plnění.

Článek VIII.

Další ujednání
1. Vratný obalový materiál musí být do 14 dnů na náklady kupujícího vrácen prodávajícímu v použitelném stavu, pokud nebyla učiněna jiná dohoda mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud je dodáván standardní výrobek ve standardním kartónovém balení, kartony se neúčtují. Speciální balení zboží (např. kartony, bedny, bednění, apod.) může být použito, pokud to dle úvahy prodávajícího bude nezbytné nebo žádoucí. Při speciálním balení bude prodávající kupujícímu účtovat cenu balení ve výši vlastních nákladů.
2. Pokud dle přepravních dispozic popř. z důvodu vážné překážky (např. vyšší moc) nebude možno dopravit prodávajícím zboží do místa určení, je prodávající oprávněn po dohodě s kupujícím dodat zboží do jiného místa určení, a to na náklady kupujícího. Veškeré vícenáklady, které vzniknou z důvodu nutnosti provést dodávku náhradním způsobem hradí kupující.
3. Nároky třetích osob na zboží nebo pohledávky pod výhradou vlastnického práva musí být neprodleně oznámeny prodávajícímu. Kupující se zavazuje oznámit prodávajícímu, že na něj byl podán návrh na prohlášení konkursu dle Zákona o konkursu a vyrovnání v platném znění. Bez ohledu na to, zda návrh podal kupující nebo jiný věřitel.
4. Kupující se zavazuje zboží pod výhradou vlastnického práva podle odst. 2 článku IV. v dostatečné míře pojistit proti krádeži a živelným pohromám. Nároky ve vztahu k pojišťovacím ústavům z případných pojistných událostí se tím postupují do výše hodnoty zboží pod výhradou vlastnického práva prodávajícímu.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení
1. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě nedodržení platebních podmínek kupujícím nebo při vzniku okolností, které by mohly snížit bonitu kupujícího. Odstoupení od smlouvy má za následek okamžitou splatnost všech pohledávek prodávajícího bez ohledu na splatnost eventuálně přijatých směnek. Prodávající je při odstoupení od smlouvy oprávněn k dokončení zahájené dodávky jedině v případě, že kupující zaplatí prodávajícímu zálohu nebo mu poskytne jiné záruky.
2. Kupující není oprávněn svá smluvní práva bez výslovného souhlasu prodávajícího převést na třetí osobu.
3. Veškeré nabídky prodávajícího jsou nezávazné. Vzorky a modely poskytují nezávazné rámcové údaje.
Veškeré smlouvy se stávají platnými písemným souhlasem obou smluvních stran.
4. Tyto všeobecné dodací a platební podmínky platí pro vzájemné smluvní vztahy, pokud ve smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami nebylo sjednáno jinak.
5. Spory, které vzniknou z obchodních vztahů mezi LONICERA s.r.o. a kupujícím budou řešeny u věcně příslušného soudu České republiky v místě sídla firmy LONICERA s.r.o. Obě smluvní strany mají možnost předložit právní spor o zaplacení kupní ceny ke konečnému rozhodnutí Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.